Bull og Bear markeder

Innenfor aksjehandel finnes det en del terminologi det kan være lurt å lære seg. Et av disse er begrepet bull- og bear-markeder. Disse begrepene blir brukt innenfor all aksjehandel, og ikke bare der det handles med krypto. Generelt sett er slike begrep en snarvei til å forstå markedene du handler på bedre, og det er viktig å kunne dem for å vite hvordan det kan påvirke deg som investor. Bull- og bear-markeder er først og fremst en betegnelse på hvordan et marked ligger an – altså om markedet er på vei oppover, eller på vei nedover.

Det er mange elementer som kan være med å påvirke en aksjekurs, og dermed et marked. Hva investorene tror og håper vil skje er ofte en avgjørende faktor til at et marked stiger eller synker, og betegnelsene bull og bear blir derfor en refleksjon av disse. Noen ganger kan det være så enkelt som gode eller dårlige nyheter som får en kurs til å endre seg. Andre ganger kan det være menneskeskapte elementer, som «pump and dump»-strategien, der man kjøper opp store mengder aksjer for å drive prisen oppover, bare for å selge dem når mange nok personer har latt seg lure. Nedenfor skal vi kikke nærmere på hva de to markedene typisk fører med seg, hva det betyr for deg som investor, og hvilke alternativer det kan være lurt å vurdere.

Bull-marked

Et bull-marked tilsier at markedet er stigende i verdi, i tillegg til at forholdene i økonomien generelt sett er gunstige. Et slikt marked er derfor ofte en konsekvens av en sunn økonomi, der investorer har mer kjøpekraft. Denne betegnelsen blir normalt brukt når man ser stabil økning i prisen på et produkt, og tilliten til markedet vil derfor være høy. Av den grunn vil en typisk bull-investor planlegge å beholde sine aksjer over lang tid, fordi det er en trygg form for investering, og vil ha gode odds for å gi fortjeneste i framtiden. Men før markedet kommer til det punktet, må det også starte et sted – bull-markeder starter lavt, og en måte å identifisere et slikt marked på er at verdien stiger raskt. Vær oppmerksom på at faktorene som gjenkjenner et bull-marked ikke alltid stemmer, men vil som oftest kunne brukes som en god pekepinn.

Foruten at et bull-marked gjenkjennes av en stigende trend over tid, finnes det flere andre kjennetegn for å identifisere et slikt marked. Det er mye optimisme og selvtillit i et bull-marked, som igjen påvirker tilbud, etterspørsel og pris. Når et marked er populært vil etterspørselen øke, men det kan ofte være begrenset med tilbud om å få kjøpe – dette fordi investorer ikke har interesse av å selge når markedet går bra. Mange ønsker å komme seg inn på det aktuelle markedet, og dette resulterer i at prisene øker.

Et bull-marked er derfor først og fremst en positiv betegnelse, og er et marked som kan være lukrativt for de fleste investorer. Bull-markeder spiller på det trygge og handelskraftige, og blir gjerne ansett for å være en god investering over lengre tid.

Bear-marked

Et bear-marked er på mange måter den rake motsetningen til et bull-marked – altså et marked som er på vei nedover, og som faller i verdi. Denne nedgangen vil være konsekvent over tid, som resulterer i at tilliten i markedet er lav, og som igjen styrer mange investorer bort fra produktet. Begrepet har blitt brukt lenge, og det spekuleres i om terminologien stammer helt tilbake fra tidlig på 1700-tallet. Tilbake i børsens tidlige dager tilbød handelsmenn å selge aksjer i sine bedrifter eller prosjekter, mye på samme måte som det fungerer i dag. Når etterspørselen etter å kjøpe aksjer var lav, kunne markedet sies å være nede – dette ble den opprinnelige betegnelsen på et bear-marked.

Et slikt marked kan identifiseres på flere måter, og ofte vil identifiseringen foregå på samme måte som for et bull-marked, bare at alle detaljene peker motsatt vei. Også her er det dog viktig å bemerke at faktorene ikke alltid garanterer at vi har å gjøre med et bear-marked. En grunnleggende regel for et bear-marked er at tilbudet er høyere enn etterspørselen. Det vil si at flere ønsker å selge enn å kjøpe, og derfor synker prisen. En svak økonomi generelt sett kan være grunnen for at et bear-marked oppstår, da investorer har mindre kjøpekraft.

Men det finnes også investeringsmuligheter i et bear-marked. Ettersom prisene i et slikt marked vil være lave, eller synkende, betyr det også at det finnes penger å tjene, dersom man som investor klarer å gå inn på riktig tidspunkt, før den eventuelle økningen i verdi starter igjen.